Vyznání víry

  

1. Věříme, že Bible je inspirované a jediné neomylné směrodatné Boží slovo. (2.
Timoteovi 3,16)

2. Věříme, že je jeden Bůh, který existuje věčně ve třech osobách: v Otci, Synu a
Duchu svatém. (1. Janův 5,6-8)

3. Věříme v božství našeho Pána Ježíše Krista, v jeho narození z panny, v jeho
bezhříšný život, v jeho zázraky, v jeho zástupnou a smírčí smrt prostřednictvím jeho
prolité krve, v jeho tělesné vzkříšení, v jeho nanebevstoupení a usazení po Otcově
pravici a v jeho osobní návrat v moci a slávě. (1. Korintským 15,3-4; 1. Petrův 2,18-
24 a Jan 3,16)

4. Věříme, že pro záchranu ztraceného a hříšného člověka je naprosto nezbytné, aby
byl obnoven Duchem svatým. (Římanům 3,21-30 a Galatským 4,4-7)

5. Věříme, že plný křest věřících v Duchu svatém je potvrzen úvodním fyzickým
znamením jiných jazyků, jak dává Duch promlouvat, a následným projevem duchovní
moci při veřejném svědectví a službě. (Skutky 2,4; Skutky 10,44-46; Skutky 19,2;
Skutky 19,6; Skutky 1,8; Skutky 2,42-43 a Matouš 3,11)

6. Věříme ve vzkříšení jak zachráněných, tak ztracených; věříme, že jedni jsou
zachráněni a budou vzkříšeni k životu, druzí jsou ztraceni a budou vzkříšeni k záhubě.
(Jan 5,24.28 a 29)

7. Věříme, že ve smíření je zahrnuto i vysvobození z nemoci, které je výsadou všech
věřících. (Izaiáš 53,4; Matouš 8,16-17; Marek 16,18; Jan 5,6-14 a 1. Petrův 2,24)

8. Věříme v blízký návrat našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. (1. Tesalonickým 4,13-
18; Zjevení 22,20 a Jan 14,3)