Vůdce Blog

Materiály pro vedoucí

Máme dojem, že nás Pán vede k tomu, abychom shromáždili zdroje, které by vám mohly jako pastorům/vedoucím pomoci. Jedná se o vyučování, praktické pokyny, prorocká slova, video a audio materiály a „nástroje“, které by pro vás jako pro vedoucí služebníky mohly být požehnáním. Pokud si přejete dostávat aktualizace, klikněte zde.

 • Setkání pastorů v Táboře - audio
 • Tempo milosti - video

________________________________________________________________________

Žádejte oddanost

John Maxwell

Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohlédl na celníka jménem Lévi, sedícího v celnici, a řekl mu: „Následuj mne.” A on všeho zanechal, vstal a následoval ho.  Lukáš 5,27-28

Ve své knize The One Minute Manager® (Minutový manažer) Ken Blanchard uvádí: „Je rozdíl mezi zájmem a oddaností. Když máte o něco zájem, děláte to, jen když se vám to hodí. Když jste něčemu oddaní, neexistuje pro vás žádná výmluva.” Neškolte lidi, kteří mají pouze zájem. Školte ty, kdo jsou oddaní.

Oddanost převyšuje všechny ostatní charakteristiky v tom, že umožňuje potenciálnímu vůdci stát se úspěšným. Bez oddanosti je úspěch nemyslitelný. Fotbalový trenér Lou Holtz poznamenal: „Pilot kamikaze, který dokázal vzlétnout i padesátkrát, se dané mise zúčastnil – ale nikdy jí nebyl oddaný.”

Abyste mohli určit, zda jsou vaši lidé oddaní, nejprve musí vědět, co je bude pozice vůdce stát. Znamená to, že musíte zajistit, abyste ji „neprodali pod cenou”. Ujistěte se, že lidé vědí, co bude jejich práce obnášet. Jedině tak poznají, k čemu se zavazují. Pokud se zavázat nechtějí, v procesu školení nepokračujte. Neztrácejte s nimi čas.


Úryvek z Developing the Leaders Around You (Jak budovat vůdce ve svém okolí)


Stockstill0031-200x300

Schopnost rozlišovat – nejzásadnější rys vůdců

Pastor Larry Stockstill

7. května 2017 (www.larrystockstill.com)

Jak vést

Pokud nedokážete rozpoznat, co se skrývá za vnější slupkou člověka, nikdy nebudete skvělým vůdcem. NIKDY.

Lidé jsou prohnaní a mazaní. Někteří jsou zvyklí podvádět. Jiní si nasazují masku, aby vypadali dobře. Schopnost odlišit pouhého mluvku od poctivého pracanta může pozvednout nebo potopit vaši organizaci. Dokonce můžete zjistit, že jste vstoupili do manželství s nesprávným člověkem.

Můj otec byl barvoslepý. Za druhé světové války sloužil jako pilot, a když vyletěl do vzduchu, dokázal „zmerčit“ zamaskované pozemní dělostřelectvo nepřítele, i když druzí neviděli nic.

Rychlé rozhodnutí nepodložené modlitbou vás může stát roky trápení. „Snadná“ rozhodnutí, za která se nemodlíte, mohou být tou největší pastí nepřítele.

Co se týče rozlišování, naučil jsem se několik věcí:

1.     Nikdy se NEROZHODUJTE na základě svých EMOCÍ.

 • Rozhodovat o něčem ve spěchu znamená otupit své rozlišovací schopnosti. Proto Písmo říká, že „v množství rádců je moudrost“.
 • Pokud chcete něco koupit, navázat s někým vztah nebo přijmout nového zaměstnance, pár dní s tím počkejte. Zvažte všechno, co je ve hře. Poraďte se se spolehlivými přáteli. Je to ZÁSADNÍ, zejména pokud chodíte s někým, komu vaši rodiče nebo přátelé nevěří. Přečtěte si můj blog Jak si vzít toho pravého člověka na celý život.

Jednou jsem pár dní počkal se „samozřejmou“ koupí pro naši církev, abych si zjistil víc informací. Výsledkem bylo, že jsme ušetřili 1,2 milióny dolarů… a to na jediné koupi!

2.    Zamyslete se nad zdrojem.

 • To bylo jedno z oblíbených úsloví mého dědečka. To, co člověk řekl, posuzoval zejména podle dvou skutečností:
  1. jeho dosavadních úspěchů a

          2. toho, k čemu v konečném důsledku vedly.

 • Sežeňte si reference. Projděte si je. Nedávno jsem slyšel o člověku, který byl přijat do vysoké funkce na obecním úřadě, ale nakonec byl propuštěn, protože se zjistilo, že jeho životopis byl zfalšovaný. Ověřujte si skutečnost.

  3.   Naslouchejte své manželce / svému manželovi.
 • Moje manželka Melanie mi ušetřila mnoho trápení ve věci navazování nových kontaktů. Dokáže rozpoznat nepoctivce. Dokáže „vycítit“ lenocha. Dokáže odhadnout, když někdo něco jen planě slibuje.
 • Dave Ramsey vypráví o tom, jak jeho manželka pocítila v duchu „stopku“, když se rozhodovali koupit nový dům. Poslechl ji a od koupě odstoupil. Dům, který nakonec sehnali, byl tak úžasný, že ho soukromě pojmenovali právě po jeho manželce!

4.    Sledujte lidi v akci.

 • V místnosti, kde se třídila pošta, jsme vždy měli dvě hromady papírů, které byly připravené pro případné nové zaměstnance k sešívání. Jejich žádost o místo jsme pak posuzovali s ohledem na to, jak se k věci postavili. Pokud tuto nekvalifikovanou práci odmítli nebo ji udělali nepořádně, naše odpověď byla zřejmá.
 • Některé organizace dokonce ještě než někoho přijmou, zkoušejí na uchazeče o práci dvouhodinovou „simulaci“ tlaků a rozhodnutí spojených s daným pracovním místem.

5.    Za všechno se modlete.

 • Jednou jsem četl o velkém Božím muži, který se modlil za jisté rozhodnutí s myšlenkou: „Je mi jedno, jestli to dopadne tak nebo tak. Pane, dej, ať prožívám pokoj ohledně správného směru.“
 • Některé situace jsou natolik „zamaskované“, že je lze jen těžko rozšifrovat. Pouze Duch svatý může ve vašem duchu vzbudit pocit „neklidu“. NÁSLEDUJTE HO. Později zjistíte, proč vás nenechal na pokoji.

Řiďte se uvedenými vodítky. Modlete se za schopnost rozlišovat. Naslouchejte svému duchu. Naslouchejte svým přátelům a autoritám. Odložte emotivní rozhodnutí na později.

Ve schopnosti rozlišovat spočívá rozdíl mezi úspěchem a pohromou.


Don-satia-portrait_2 Don a Satia Schwarz

 

Učednictví

Rád bych se s vámi podělil o několik věcí, které mi poslední dobou leží na srdci. Vnímám, že Duch svatý přichází na zemi jako vzedmutá oceánská vlna, která stoupá stále výš. Pokud tomu nevěnujete pozornost, může vám to uniknout, protože je to postupné. Jsem přesvědčen, že právě v této době si potřebujeme dávat pozor na to, abychom nevyhlíželi pouze „velkolepé“ věci a nenechali si tak ujít nadpřirozené Boží jednání.

K zamyšlení… Poslední dobou se mi připomínají slova z Matouše 28,18-20, kde nám Ježíš přikazuje: „Jděte a čiňte učedníky ze všech národů…“ Když jsem si tato slova opakovaně četl a modlil se nad nimi, vnímal jsem, že nám Duch svatý chce připomenout některé skutečnosti, které nám zanechal ve svém Slovu.

Kdo je to učedník?

Ježíš nám přikázal, abychom „šli a činili učedníky“. Byla to součást „velkého pověření“, které má dvě části: za prvé kázat nebo hlásat a za druhé činit učedníky. Učedník je disciplinovaný následovník. Konkrétně v evangeliích si můžete všimnout, že existuje rozdíl mezi následovníky a učedníky. Zástupy lidí šly za Ježíšem a na mnoha místech se shromažďovaly další a další tisíce. Počet učedníků byl však mnohem nižší. Víme, že učedníků bylo nejprve dvanáct, ale Bible se později zmiňuje o dalších sedmdesáti, kteří byli vysláni (Lukáš 10,1). Také čteme o 120 učednících, kteří se shromáždili v horní místnosti (Skutky 1,13). A v 1. Korintským 15,6 se píše, že Ježíše vidělo asi 500 lidí s tím, že šlo také o jeho oddané následovníky (učedníky).

Jak už jsem uvedl, učedník je disciplinovaný následovník, který jde ve šlépějích svého pána. Tento výukový a výcvikový model se za Ježíšových časů používal velmi běžně a v průběhu dějin se s ním můžeme setkat i v mnoha dalších oblastech. I když ne vždy používáme zmíněné slovo „učedník“, daný koncept je dokonce i dnes rozšířený v různých profesích. Například lékaři se zaučují pod vedením staršího specialisty nebo lékaře, aby si osvojili a rozvinuli specifické dovednosti potřebné v jejich oboru. Neurochirurg se učí od staršího a zkušenějšího kolegy a podobně.

Pavel používá tentýž myšlenkový proces a model v Novém zákoně, když říká církvi v Korintu: „Napodobujte mě, jako i já napodobuji Krista.“ (1. Korintským 11,1; 4,16) (V některých překladech je „následujte mě“.) Je to součást procesu, kdy je člověk sám učedníkem, ale také důležitá součást činění učedníků.

Principy uvedené v Písmu, týkající se učednictví:

1. Reprodukujete to, co jste. Sami musíte být Ježíšovými učedníky. (Genesis 1,24-28; Jan 14,12)

2. Učedníkem se člověk nerodí, ale stává. Ježíš zval lidi, aby ho následovali, a „činil, že se stávali rybáři lidí“. (Marek 1,16-20)

Činíte učedníky?

Sám sobě si kladu různé otázky, které bych rád položil i vám.

Za prvé, jste skutečně Kristovými učedníky? Vím, že jste věřící, ale stali jste se „disciplinovanými učedníky“ Pána Ježíše? Za druhé, posloucháte Ježíše a činíte učedníky z druhých? Kdo tito lidé jsou? Měli byste být schopni je vyjmenovat. Vaše vztahy se časem změní, ale Pán vám přivede do života lidi, které chce, abyste vyučovali, cvičili a předávali jim své zkušenosti.

Trochu si tento proces rozeberme a podívejme se na něj hlouběji. Každý z nás by měl mít v životě tři typy lidí. 1. „Pavla“. 2. „Barnabáše“. 3. „Timotea“. Co tím mám na mysli?

Pavel byl otcem ve víře. Byl mentorem značného počtu mužů, s nimiž se setkáváme v Novém zákoně. Nazýval je „syny“. Víme, že se ve svých novozákonních dopisech konkrétně zmínil přinejmenším o 21 takových mužích. Za všechny jmenujme Timotea, Tita, Krescenta, Lukáše a Marka. Tito muži trávili s Pavlem čas, cestovali s ním, kázali evangelium a prožívali společně těžké chvíle. Všichni potřebujeme v životě otce. Může to být váš přirozený otec (pokud máte štěstí) nebo někdo, koho Pán ve vašem životě použije jako otce duchovního. A takových mužů může být i několik. Důležité je si uvědomit, že Bůh má k dispozici lidi, kteří mají být vašimi „otci“. V konečném důsledku je sám Bůh naším nebeským otcem a jsem přesvědčen, že se nám chce v životě jako otec dávat stále více poznat.

Za druhé všichni potřebujeme „Barnabáše“. Barnabáš byl Pavlův přítel. Jeho jméno znamená „syn povzbuzení“. Barnabáš podle všeho povzbuzoval druhé lidi. Byl tím, kdo jim stál po boku a Pavlovi byl skutečným přítelem i tehdy, když se ho všichni stranili, pochybovali o něm atd. (Skutky 9,26-28). Barnabáš spatřoval v Pavlovi hodnotu a milost/obdarování v jeho životě. Věřil v něj a otevřel mu cestu do Antiochie, aby zde pomáhal, když mu druzí nedůvěřovali (Skutky 11,19-25). Všichni takové lidi ve svém životě potřebujeme. Lidi, kteří nás povzbudí a budou v nás věřit, a to i když se zdá, že nám nikdo jiný nevěří.

Za třetí všichni potřebujeme svého „Timotea“. Timoteus byl jedním ze synů, které Pavel měl. Potřebujeme být „Pavlem“ svému „Timoteovi“ nebo „Timoteům“, kterých může být i více. Jsou to mladší muži (nebo v případě žen mladší ženy), které učíme, jimž radíme a do jejichž života investujeme. Může to být v duchovních, ale i v přirozených, praktických věcech. Někdy přemýšlíme jen v duchovních souvislostech, ale je skutečností, že jsme dnes obklopeni generací „bez otců“, které chybí modelové příklady. Důvodem může být rozvod, úmrtí nebo jednoduše chybějící otec, který zanedbává svou roli nebo sám postrádal v životě otce a neví, jak být otcem svým vlastním dětem. Buďte vy takovými otci! Buďte „Pavlem“ svému „Timoteovi“.

Činění učedníků je tedy:

1. Záměrné – následování Ježíšova příkladu.

2. Individualizované – každý člověk je jiný, a proto je učednický proces induktivní, rozvoj a růst je založen na člověku.

3. Inspirovaný – musíme být vedeni Duchem svatým.

O další myšlenky na toto téma se podělíme v budoucnu, jak nás Duch svatý povede.

Satia a já se za vás pravidelně modlíme a v každého z vás věříme. Děláte dobrou práci! Nechte se podpořit a v duchu naslouchejte „velikému oblaku svědků“ (Žd 12,1), kteří vás během vašeho závodu povzbuzují. Nejsou zticha…


Don-satia-portrait_2 Don a Satia Schwarz

 

Dokončete, co jste začali

Se začátkem nového roku mám pocit, že mi Pán dává na srdce několik věcí. Jednou z nich je myšlenka: „Dokonči, co jsi začal“… Apoštol Pavel několikrát přirovnává náš život k závodu. Závodu, který máme běžet a jsme povoláni dokončit (Skutky 20,24; 2. Timoteovi 4,6-8). Často si představím štafetový závod, při němž běžci drží po určitou vzdálenost kolík, který pak předají dalšímu běžci. Jsem přesvědčen, že tuto situace lze aplikovat na konkrétní oblasti a období v našich životech.

Ze svého vlastního života vím, že je někdy snazší něco začít než u toho vydržet nebo to dodělat a dotáhnout do konce. Věřím, že Duch svatý říká: „Dokončete, co jste začali.“ (Samozřejmě ty věci, které vám Pán dal za úkol.)

Může jít o práci, projekt, úkol v rámci služby nebo povolání, možná i nějaký vztah, osobní nebo pracovní. Ať už jde o cokoli, dodělejte to, dokončete to. Ujděte celou cestu… nepřestaňte dělat, co máte.

Věřím, že Ježíš toho byl opakovaně příkladem v životě i ve službě. Když visel na kříži, řekl Otci: „Je dokonáno“ (Jan 19,30). Na jiném místě prohlásil: Dokončil jsem dílo, které jsi mě poslal vykonat (Jan 17,4). Zaměřoval se konkrétně na to, aby dokončil, k čemu byl povolán (Jan 4,34). A svůj úkol od nebeského Otce skutečně splnil, dokončil. Totéž vidíme i v případě apoštola Pavla (Skutky 20,24; 2. Timoteovi 4,7).

Co jste dostali za úkol vy? Je něco, co potřebujete dodělat nebo dokončit? Některé věci samozřejmě vyžadují čas, představují proces. Během na dlouhou trať jsou často vztahy. Je třeba, abyste znovu „vzali do ruky“ nějaký vztah nebo projekt, který jste „odložili“? Něco, o čem víte, že je vaším úkolem?

Satia a já se modlíme, abyste byli v tomto roce na cestě životem i ve službě naplněni Boží moudrostí. Abyste věděli, CO NEDĚLAT stejně jako CO DĚLAT. Abyste měli v každé oblasti Kristovu mysl. Otec vás stvořil, zná vás: vaše myšlenky, sny, touhy. Žijte posvěceně a v poddanosti Bohu s vědomím, že tyto věci vám vložil do srdce on. A chce, abyste je dodělali a dokončili.

Video: Nikdy se nevzdávej!

Původní video(y):

https://youtu.be/t2G8KVzTwfw

https://youtu.be/kZlXWp6vFdE


Proč církev?

Pastor Tom Arnould přednesl na pastoračním setkání v Táboře kázání nazvané „Proč církev?“. Bylo to pro mě velmi praktické slovo, a proto jsem se pastora Toma zeptal, jestli bych se mohl s vámi podělit o jeho poznámky a část audio-lekce. Velmi rád s tím souhlasil. Může se vám to hodit, až budete vyučovat ve svých sborech a upevňovat nové věřící v Kristu. Snažil jsem se text upravit, aby lépe odpovídal vašemu kulturnímu zázemí a byl tak srozumitelnější. Věříme, že to pro vás bude požehnáním.

Proc-cirkev_-tom-arnould (.pdf)            Proc-cirkev-tom-arnould(.doc)

    
 

audio-lekce: „Proč církev?“
stáhnout: audio


Larry Stockstill byl 28 let pastorem Bethany Church v Baton Rouge v Louisana a poté předal vedení tohoto sboru svému synovi Jonathonovi. Dnes cestuje po světě a slouží pastorům a vedoucím sborů. (www.larrystockstill.com)

 Svým slovem posloužil před několika lety na konferenci „Exploze slova“, pořádané ve Victory Christian Center. Mám za to, že jde o velmi praktické a užitečné slovo pro pastory a vedoucí služebníky.

 

Thankful

Díkůvzdání 

Právě jsme oslavili americký svátek zvaný „Díkůvzdání“. Připomíná nám dobu, kdy se první poutníci usadili v Severní Americe – byli to křesťané, kteří zde hledali náboženskou svobodu a nové příležitosti. Poté, co zde prožili první velmi těžký rok, uspořádali slavnost, aby poděkovali Bohu za jeho zaopatření, pomoc a požehnání.

Když jsem přemýšlel o tomto svátku a jeho významu, znovu jsem si uvědomil: „Je toho víc, za co můžeme být vděční, než toho, na co si stěžovat.“ Všichni z nás se v různých oblastech života a služby s něčím potýkáme. Pravdou ale je, že je toho vždy víc, za co být vděční, než toho, na co si stěžovat.

Proč je to tak důležité? Za prvé, Pán nám v Písmu nesčetněkrát říká, abychom vzdávali díky. Například v 1. Tesalonickým 5,18 se píše: „Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.“

Ptáte se, jaká je Boží vůle ve vaší situaci? „Ve všem vzdávejte díky.“ Všimněte si, že se v uvedeném verši nepíše „za všechno“, ale „ve všem“. Ne všechno je od Pána, ale přesto se najdou věci, za které mu můžeme být vděční i navzdory tomu, čemu čelíme.

Za druhé, vzdávat díky je důležité, protože to obrací naši pozornost správným směrem. Když začneme Pánu děkovat, naše pozornost se odvrací od dané situace a zaměřuje se na Boha. Boží slovo říká, abychom Pána vyvyšovali (Žalm 34,4), abychom se na něj zaměřovali. Pán je totiž větší než všechno, čemu čelíte.

Před lety jsem uvízl v koloně aut, která se pohybovala jen velmi pomalu. Zezadu se na mě nalepila malá, neobvyklá, speciálně navržená dodávka na zmrzlinu. Byl jsem natolik zabraný do toho, abych si ji ve zpětném zrcátku dobře prohlédl, až jsem nakonec ke svému úleku narazil do auta před sebou. Naštěstí nedošlo k žádné škodě, protože jsme jeli velmi pomalu. Ale moje pozornost byla rozptýlená.

Když děkujeme, umožňuje nám to soustředit se na Pána. Vidět život pravdivě a vyváženě. Pomůže vám to zůstat neochvějní i navzdory životním bouřím. Proto vás chci dnes povzbudit, abyste začali vzdávat díky bez ohledu na to, čím procházíte. Je toho víc, za co můžete děkovat, než toho, na co si stěžovat!


Kehagin Kennetha E. Hagina

„Modlitbou k vítězství“ 

(Následující proroctví zaznělo v roce 1980 na modlitebním semináři v Rhema Bible Church z úst Kennetha E. Hagina.)  

Slyším, jak Boží Duch v mém duchu říká, že byste měli věnovat co nejbedlivější pozornost tomu, co jste dnes slyšeli. Stojí zde totiž ti, kdo budou velmi brzy potřebovat právě to, co tady zaznělo. Ocitnou se v zoufalé situaci, a pokud nebudou vědět, jak se modlit, zůstanou zdánlivě opuštěni a osamoceni, protože nezaujali své místo, nezhostili se své zodpovědnosti a nevstoupili do modlitebního boje. Dnes tu jsou mezi vámi ti, kdo budou potřebovat, co dnes slyšeli… A budete to potřebovat naléhavě. Budete to potřebovat naléhavě. Budete to potřebovat jako sůl. Dnes tu jsou mezi vámi ti, kdo už na tom nikdy nebudou tak jako teď. Už nikdy nebudete stejní jako dnes. Protože zoufale potřebujete dostat do svého ducha to, co se zde učí o přímluvě. Budete to potřebovat. Neberte to na lehkou váhu. 

(Ach, drahý Pane, zdá se, že jsme neřekli všechno, co jsme zde měli říct. Co dalšího je třeba povědět? Ano…)

Jsou tu životy. Jsou tu rodiny, kterých, aniž by to věděly, se snaží zmocnit temnota. Nepřítel se bude snažit vám ukrást Boží požehnání. Bude se snažit – a také se mu to podaří – napadnout vaši rodinu, váš život a vaše manželství. Být předem varován znamená být předem vyzbrojen. Nepřestávejte se modlit, protože se zdá, že se věci trochu mění. Dál se modlete, dokud se plně nezhmotní odpověď nebo dokud se nezbavíte celého břemene. Nespokojujte se s 50% vítězstvím. Nespokojujte se ani se 75% vítězstvím. A nespokojujte se ani s 90% nebo 99% vítězstvím. Nespokojujte se s ničím menším, než je vítězství na 100% - než je vysvobození z temnoty.

A potom jsem slyšel (ano, je to tak)… slyšel jsem, jak Boží Duch v mém duchu říká, že tato generace vstupuje do konce věků. Mocnosti temnoty, síly zla bují jako nikdy předtím a jejich intenzita a rychlost se bude zvyšovat, a dokonce i mnoho křesťanů to uvidí a při pohledu na to řekne: „To nemá smysl!“ Pozvednou marně ruce a řeknou: „Myslím, že je po všem. Budeme prostě muset vydržet a modlit se, aby Ježíš už brzy přišel, protože ďábel se chystá všechno ovládnout.“ 

Ale Pán v těchto dnech říká: „Hledám v těle Kristově vojáky do své modlitební armády. Dám povstat nové formaci. Dám povstat novému vojsku, které se bude umět modlit proti mocnostem temnoty, a světlo tuto temnotu rozežene a pravda lidi osvobodí. Pravda zláme formace, které svazují mysl, ducha a tělo lidí. Ano, jsou tu ti, kdo se naučí zaujmout jejich místo, a to v rychlosti. Musí to být rychle. Musí to být spěšně. Musí se naučit rychle zasáhnout, aby se postavili silám zla, které povstanou proti zemi, které povstanou proti církvi, které povstanou proti rodinám a které se budou snažit narušit a zničit všechno, co je dobré a co Bůh potvrdil.

Ale Pánova ruka spočívá na těch, kdo budou naslouchat. Boží naléhavost, Boží naléhavost je v duchu těch, kdo dávají pozor, a Boží Duch vám pomůže se modlit. Nesnažte se o to sami. I když pro to musíte něco udělat, zároveň v něm odpočívejte a dovolte Duchu, aby skrze vás proudil jako řeka. Jako mohutná vlna. Nechte ji skrze sebe proudit. Dejte průchod těm nejniternějším stenům a dovolte jim uniknout vám ze rtů. Udělejte si čas na to, být o samotě a čekat. Někdy ani nic neříkejte, ale jen ve svém nitru nechte v mukách proudit věci ze svého ducha prostřednictvím Ducha svatého k Velkému Duchu, Otci duchů. 

A budete posíleni. Budete zachováni. A naše rodiny a domovy budou pevné a neotřesitelné. Naše děti budou silné a věrné v Pánu a nebudou mít strach. Modlete se ale za svého bližního tady a za svého přítele tam. Modlete se dokonce i za ty, kdo jsou v církvi a dosud nepoznali pravdu, upřímně se za ně modlete, aby jim zasvítilo světlo.

Boží dílo si prorazí cestu vpřed a dílo, které se má vykonat v následujících několika dnech a letech, která jsou před vámi, se jistě naplní, protože jste byli věrní. Právě to říká Boží Duch, Haleluja!

(Teď chci, abyste zavřeli oči, zvedli ruku a řekli… a to ze srdce! Neopakujte to jen proto, že jsem to řekl já…)

„Pane, budu jedním z těch, kdo se přihlásí do Božího vojska a do armády modlitebních bojovníků. 

Budu věrný. 

Budu se věrně modlit. 

Budu věrný ve všem, k čemu mě vyzveš, ale především budu věrný v modlitbě. 

Dnes se zavazuji – dnes se rozhoduji být jedním z těch, na koho se může Boží Duch spolehnout.

Můžeš se na mě spolehnout, Pane.

Ach, požehnaný Duchu svatý, ty, který ve mně žiješ, můžeš se na mě spolehnout. 

Modlitební vyznání 

Modlitba je můj přední úkol. 

Modlitba je můj hlavní úkol. 

Budu se oddaně modlit. 

Můj Otec, Bůh, mě slyší, když se modlím. 

Ve svém Slovu řekl, že mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. 

Já jsem tím spravedlivým. 

Toho, který hřích nepoznal, 

za nás učinil hříchem, 

abych se v něm stal Boží spravedlností.  

Jsem Boží spravedlností v něm. 

Jsem tím spravedlivým člověkem. 

Musím dbát na to, aby byly moje modlitby horlivé. 

Budu horlivý. 

Protože účinná modlitba spravedlivého člověka zmůže mnoho. 

Moje modlitby fungují! 

V Ježíšově jménu, Amen. 

**Když Boží Duch vynese něco na světlo nebo když začne jednat tam, kde se projevuje duch proroctví, je to věčné. Je to relevantní dnes stejně jako zítra a stejně jako v budoucnosti.**"


Níže naleznete článek od pastora Bruce Edwardse, jednoho z pastorů Victory Christian Center, určený pro služebníky Victory Fellowship of Ministries. Pastora Bruce i jeho manželku známe už víc než 20 let. Jsou to spolehliví, stabilní vedoucí.

Bruce & Trudy Edwards

Usilujte o odměnu

 

Kázání Božího slova

Žijeme v době velké světové politické, ekonomické a duchovní krize. Není to však doba beznadějná. Je to doba velkých příležitostí. Máme k dispozici odpověď, která přináší naději, pravou změnu a smysl života – a sice evangelium Ježíše Krista. S počátkem letošního roku jsem tak jako nikdy předtím vnímal velkou naléhavost nebo zodpovědnost šířit dobrou zprávu Ježíše Krista a ukazovat naší generaci cestu k víře a Božímu slovu, které je tím největším zdrojem síly a božského vedení. Je to pomoc potřebná ve vypjatých časech a odpověď na světové problémy. Jako vedoucí služebníky vás proto vybízím, abyste se znovu zavázali trvale a horlivě kázat a vyučovat víře a Božímu slovu. Nenechte se rozptylovat světem ani minulými neúspěchy, zklamáními a nezdary, které by chtěly bránit vašemu postupu vpřed ve službě a povolání. Je načase vzdát se věcí, které vás zatěžují a brzdí, a směřovat k tomu, co pro vás Bůh má. Kažte v roce 2014 Boží slovo přesvědčivě a v moci!

Pusťte se

Možná jste už slyšeli, jak lovci v Africe chytají opice. Chytit tato inteligentní zvířata může být velmi obtížné, a proto lovci vymysleli jednu důmyslnou metodu, jak na to. Používají speciální past v podobě nádoby s otvorem, který je dostatečně velký na to, aby jím opice protáhla prázdnou ruku, ale příliš malý na protažení sevřené pěsti. Past, kterou lovci umisťují u stromů, obsahuje něco lákavého na zub, jako je banán nebo jiný pamlsek, který opici přiláká. Když pak přijde k nádobě, strčí do ní ruku a banán uchopí.

Věřte tomu, nebo ne, ale opice ponechá ruku v nádobě tak dlouho, dokud nepřijde lovec a nechytí ji! Pozoruhodné na tom je, že by úplně stačilo, aby se opice banánu pustila. Je chycena jen proto, že není ochotná se svého úlovku vzdát.

Přesně o tom mluví Pavel ve Filipským 3,13-14: Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.“ Zapomeňte na to, co je za vámi, a běžte si pro odměnu Božího povolání v našem životě. „Jednoduše se pusťte!“

Rozhodněte se nechat to za sebou

Nechat něco za sebou je rozhodnutí. Pavlovi šlo víc o to, aby naplnil svůj úděl, než aby někomu něco oplatil nebo se mu dokonce pomstil. Druzí lidé mu provedli hrozné věci – mluvili o něm lživě, bili ho, uvrhli do vězení, nechali ho umírat. Pavel si mohl všechny tyto rány a zklamání neustále připomínat a chytit se tak do pasti. Místo toho se ale rozhodl „hodit to za hlavu“ a jít dál. V minulosti se dopustil zásadních chyb; zapřel Krista, pronásledoval církev a dával mučit a zabíjet křesťany. Mohl se nechat ochromit pocity viny a studu; místo toho se však rozhodl zapomenout na minulost, přijmout Boží odpuštění a usilovat o to, aby dosáhl svého povolání v Kristu.

Pavel neusiloval o to, aby se zalíbil lidem, ale aby se chopil Boha. Vykonal pro Pána velké věci a mohl snadno podlehnout pýše. Místo toho se ale zaměřil na hlubší poznávání Ježíše, na moc jeho vzkříšení a na společenství jeho utrpení.

Chci vás povzbudit, abyste se rozhodli stejně, abyste zapomněli na to, co je za vámi, a otevřeli se Božímu povolání, které se týká vašeho života. Možná jste zažili hrozné věci, možná vám někdo ublížil anebo jste se v životě dopustili velkých chyb. Nelpěte na tom a nenechte se chytit do pasti – ROZHODNĚTE SE, ŽE SE TOHO PUSTÍTE.

Jděte za svým nebeským povoláním

Bůh má slavný plán a záměr s vaší službou. To, co udělal v minulosti, nelze srovnat s tím, co chce udělat ve vás a prostřednictvím vaší služby dnes a v budoucnu. Chce, abyste stále hlouběji poznávali Ježíše Krista a moc jeho Ducha. Chce, abyste kázali jeho Slovo a věřili mu. Jste zodpovědní za to, abyste ho následovali a usilovali v životě o Boží nebeské povolání. Pokud se zaměříte na věci tohoto světa, pokud budete lpět na minulosti nebo se snažit dělat věci ve své vlastní síle, bude to jen ztráta času a energie a navíc minete plán, který má Bůh s vaší službou.

Co tedy dělat? Zapomeňte na to, co je za vámi, a snažte se dosáhnout cíle. Je načase „se pustit a usilovat o vítěznou odměnu Božího nebeského povolání“! Běžme v novém roce svůj závod v touze po hlubším poznávání Ježíše!

 


Níže je uveden článek, který nedávno napsal ředitel Victory World Missions Rod Baker. Satia a já známe Roda osobně a je pro nás velkým povzbuzením. Věřím, že jeho slova povzbudí i vás.

Rod_gloria

Pastor Rod & Gloria Baker

Boží slovo říká v 1. Samuelově 2:30: „Ty, kdo mě ctí, poctím.“ Pravá čest je něco, o čem dnešní generace ví jen velmi málo. Většina lidí přemýšlí o cti v kontextu dosažení „své vlastní pocty“. Jsem však přesvědčen, že jako služebníci a vedoucí v těle Kristově bychom měli přistupovat k této věci z opačného konce. Čest není pozice, o kterou máme usilovat, ale něco, co máme prokazovat druhým lidem.

Židovský Talmud (tj. kniha psaného a ústního zákona) vypráví jeden starobylý příběh o cti, o který bych se s vámi chtěl podělit. „Jeden mudrc šel po cestě a zahlédl nějakého muže, jak sází rohovník. Zeptal se ho: Jak dlouho potrvá, než se na tomto stromě urodí ovoce? – Sedmdesát let, odpověděl muž. Mudrc se znovu zeptal: Jste natolik zdravý, abyste žil tak dlouho, že budete moci ovoce ze stromu ochutnat? Muž mu odpověděl slovy, která se vztahují na všechny předchozí i následující generace: Nalezl jsem plodný svět, který pro mě vypěstovali moji předkové. Podobně i já vysazuji tento strom pro své děti.“

Většina lidí by řekla, že nemá smysl pracovat na úkolu, ze kterého nebudete mít žádný užitek. Muž z uvedeného příběhu ctil svými činy generaci, kterou možná neměl nikdy spatřit. Kolikrát se rozhodujeme s touto myšlenkou na paměti? To, co uděláme pro druhé, udělá Bůh pro nás. Připomíná nám to verš z Galatským 6,7: „Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“

Stejně jako člověk nemůže dozrát v muže, pokud mu to není dáno, nemůžeme se my jako věřící těšit cti, pokud ji neprokazujeme druhým. Mnozí lidé nejsou ochotni prokazovat někomu čest ze strachu, že je dotyčný člověk převýší. Chci vás ale dnes povzbudit, abyste se nebáli prokazovat čest těm, kterým náleží. Stejně jako rodič touží, aby jeho dítě dosáhlo větších úspěchů než on sám, měli bychom i my jako vedoucí usilovat o to, aby nás předčili ve svých úspěších ti, které vedeme.

Jako služebníci a vedoucí uděláme nejlépe, když to, co děláme, nebudeme dělat kvůli svým vlastním zájmům, ale pro blaho druhých. V rámci přípravy světa pro generace, které přijdou po nás, potřebujeme mít na paměti, co jim chceme zanechat. Nejde o dosažení naší vlastní cti. V konečném důsledku jde o to, aby byla ve všem našem konání vzdána čest Bohu a abychom se i nadále zaměřovali na šíření jeho Království na zemi a pomáhali budovat a připravovat ty, kdo zde zůstanou po skončení našeho běhu.

Doufám, že vás moje slova povzbudí k tomu, aby vám v životě šlo o hlásání evangelia na celém světě. Jste Boží vítězi a nám je ctí, že můžeme spolu s vámi sloužit a být ve spojení.

Pro jeho Království,

Pastor Rod Baker

Ředitel Victory World Missions