Čtyři důvody, proč se můžeš smát

 

1. důvod

 Bůh Tě opravdu miluje

 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.“ (Jan 3,16)

 Bez ohledu na to, jak se cítíš nebo čím jsi prošel, se moc Boží lásky k Tobě nemění. Bůh dal výměnou za Tebe svého Syna!

  

2. důvod

 Ježíš za Tebe zemřel

 Důkaz opravdové lásky spočívá v tom, že je člověk ochotný položit svůj život za přítele. Větší láska neexistuje. Dějiny dokazují, že Ježíš žil a zemřel na kříži. Bible říká, že to udělal pro Tebe a pro mě.

 „Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.“ (Římanům 6,23)

 „Bůh však dokazuje svoji lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás.“ (Římanům 5,8)

 

3. důvod

 Bůh dává Tvému životu smysl

 „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremjáš 29,11)

 Každé dílo má svého autora. A každé dílo má také svůj účel, za kterým bylo vytvořeno. Bůh, pro kterého jsi jedinečný, dává Tvému životu smysl. Jeho prvořadým záměrem pro Tebe je, abys poznal Jeho lásku. Pokud budeš v Jeho lásce žít, začne fungovat i všechno ostatní.

 

 4. důvod

 Dnešek je Tvým dnem

 „Hle, nyní je den spasení.“ (2. Korintským 6,2) 

 „Neboť ‚každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen.‘“ ((Římanům 10,13) 

 Bible mluví sama za sebe. Zaslíbení se netýká zítřku, ale platí pro „teď“. Je to zaslíbení nápravy Tvého srdce a správného vztahu s Tím, který Tě stvořil. Jeho láskyplná náruč je otevřená právě „teď“, aby Tě přijala. Pamatuj, že Bible říká: „Musíš se znovu narodit.“ Budeš-li se modlit, Bůh udělá to, na co Ty nestačíš. Taková je moc Jeho láskyplné milosti.

 Nečekej a modli se hned!

 Modli se se mnou následující modlitbu:

 Nebeský Otče, v Ježíšově jménu mi odpusť mé hříchy. Věřím, že Ježíš žil a zemřel a že jsi Ho znovu vzkřísil k životu proto, že mě miluješ. Pane Ježíši, přijď do mého srdce a staň se Pánem mého života. Dej mi jistotu spasení tím, že mě jako dítě živého Boha naplní v srdci Duch svatý.

Modlím se v Ježíšově jménu. Amen.

Má modlitba za Tebe

 Bože Otče, v Ježíšově jménu uvolňuji pomazání Ducha svatého, aby pokrylo tohoto člověka a zlomilo jakékoli pouto zmatku a nevíry. Prosím, aby toho, kterého miluješ, obklopili Tvoji andělé, kteří by ho chránili a pomáhali mu. Otče, nepřestávej tomuto vzácnému člověku zjevovat svou pravdu a lásku. Uzdrav jeho tělo a osvoboď jeho mysl.

 V Ježíšově jménu. Amen.

                      

                                                         www.zivoto360.cz